e
sv

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR, SU POLİTİKALARI ZİRVESİNDE

23 Mart 2021 13:37
 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

“Yaşanan ve olası sorunları şimdiden tartışmak hayati önem taşıyor

Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi, Dünya Su Günü’nde İzmir Fuan Alanı’nda başladı. 2 gün sürecek zirveye; 11 Büyükşehir Belediyesi, 11 Belediye, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri, organize sanayi kuruluşları, münferit sanayiler, maden sektörü, ziraat oraları, çiftçiler, çiftçi örgütleri Köy-Koop İzmir Birliği, sulama birlikleri-kooperatifleri, su kullanıcıları, mühendislik-mimarlık-şehir plancıları şirketleri, sondaj sektörü, doğa koruma ve çevre örgütleri ile sivil toplum kuruluşları katılımcı ve paydaş oldu.

CHPli 11 Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in moderatörlüğünü yaptığı Başkanlar Zirvesi’nde söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ülkede gereksiz tartışmaların yaşandığı bir dönemde, böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar, “Su ve verimli toprak kısa bir süre sonra dünyanın en değerli varlıkları olacak. Hatta bugünden ciddi sıkıntılarını çekmeye başladık. İklim değişikliğini de göz önünde bulundurursak yaklaşık 10 yıl sonra dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısının bulunacağı yerlerde yaşayacağı aşikar. İklim krizi dengelenmezse sorun artacak. Yaşanan ve olası sorunları bugünden tartışmak son derece önemli’ dedi. 

Başkan Zeydan Karalar, Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi ve Dünya su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu mesajı verdi:“Bugün Dünya Su Günü.

Suyu korumak geleceğimizi teminat altına almaktır

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesini gerçekleştirmek üzere bir aradayız.

İklim krizinin dünya üzerinde hüküm sürdüğü bir zaman dilimindeyiz ve tatlı su kaynakların kısıtlı olduğu, büyük bölümü kurak iklim coğrafyasında yer alan ülkemizde başka bir su yönetimine şiddetle ihtiyacımızın olduğu açıktır.

Başka bir su yönetimi elbette mümkün. Aksi halde kısa sayılabilecek bir zaman diliminde evlerde, tarım alanlarında ve sanayide susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız.

Su; yaşamın, geçmişin, geleceğin ve canlıya dair her şeyin kaynağıdır. Çocuklarımızın, gelecek nesillerin, umudumuzun teminatı yeterince su kaynağına sahip olmamızdan geçmektedir.

Nefes almak için, mücadele etmek için, sevmek için, insan kalmak için suya ihtiyacımız var.

Küresel Isınma, iklim krizi ya da iklimlerde baş gösteren düzensizlik; şehirlerimizi, ülkelerimizi, gezegenimizi korumak, dünyamızın yaşanabilir özelliğini devam ettirmek için insanlığın topyekun, bağlantılı ve kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Ülkemizde tarım alanlarında süregelen vahşi sulamadan bir önce vazgeçilmesi ve sürdürülebilir yöntemlerle tarımsal sulama gerçekleştirilmesi ihtiyacı, acilen çözülmesi gereken bir sorundur. Bugün burada bir araya gelen belediyelerimizin, katılımcıların ve paydaşların; toprağı, suyu, atmosferi; kısaca doğayı koruyamadığımızda, elimizde zaten başka bir şey kalmayacağının bilinciyle hareket ediyor olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’nde yer alan katılımcılara ve paydaşlara göz attığımızda, belediyelerimizin yanı sıra; üniversitelerin, sanayi ve ticaret odalarının, meslek örgütlerinin, ilgili sektörlerin, birliklerin, kooperatiflerin, sivil toplum kuruluşlarının yer aldığını heyecanla takip ediyoruz.

2 gün boyunca burada inanılmaz önemde, zenginlikte ve derinlikte oturumlar, toplantılar, sunumlar gerçekleştirilecek.

Görüşler bildirilecek, bilimsel sunumlar yapılacak ve ikinci günün sonunda sonuç raporu oluşturulacak.Suyu korumak için bugünkü gibi kararlı olduğumuz ve iyi organize edilmiş bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz sürece başarılı olacağımıza ve yaşam kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarmak için çözümler bulacağımıza şüphem yok.

Başta bizlere ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’nin yapılmasında emeği geçen kurum, kuruluş ve şahıslara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.”Toplantıda Başkanlar Zirvesi’nin ve başkanların teker teker görüşlerini belirtmesinin ardından ortak açıklama yapıldı ve Su Manifestosu yayınlandı.

Başka bir su yönetimi mümkün!

 Su hepimize ve her şeye aittir. Koşuyor ve konuşuyor olmamızda, düşüncelerimizde ve ürettiklerimizde, gülüşümüz ve gözyaşımızda, bugün burada buluşmamızda ve dünyayı değiştirmek için kararlı duruşumuzda suyun izi vardır. Yaşam suda başlayıp serpilmiş, dünyadaki tüm varlıklar suyla birbirine bağlanmıştır. Su olmazsa yaşam da olmaz.

Türkiyemiz’in çok büyük kısmı “kurak iklim coğrafyası” olarak sınıflandırılmaktadır. İklim krizinin en ağır sonucu susuzluk tehlikesidir. 2019 Devlet Su İşleri verilerine göre ülkemiz su kaynaklarının %77’si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. En çok %10’u hanelerde, kalanı ise sanayide kullanılmaktadır. Bu veri kuraklıkla mücadelede temel eksenin, tarımsal sulama alanında olduğunu göstermektedir.

Bizler Türkiye’nin 11 büyükşehir belediyesinin ve 11 il belediyesinin başkanları, bu vicdani ve bilimsel sorumluluktan hareketle bugün, 22 Mart 2021’de, Dünya Su Günü’nde İzmir’de buluştuk. Amacımız, iklim krizinin ağırlaşan sonuçlarını da dikkate alarak Türkiye için başka bir su politikası önermek ve bu topraklarda geleceğimizi, çocuklarımız ve doğamız için güvence altına almaktır.

İklim krizinin su kaynakları üzerindeki etkilerini azaltarak kuraklıkla mücadelede başarılı olabilmek için, su yönetiminde 5 ilkesel değişikliğin yapılması şarttır:

1) Katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmak. Su yönetimi, şehir, havza ve ülke ölçeğindeki su kullanıcısı tüm paydaşların; tarım örgütleri, sanayiciler, evsel su kullanıcıları, meslek örgütleri, doğa ve çevre örgütlerinin içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmelidir.

2) Tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi. Plansız gelişen kullanım talepleri için sürekli daha fazla arz yaratma politikası yerine, başta tarımsal sulama ve sanayi olmak üzere düşük su kullanımıyla yüksek gelir elde edilen ekonomik modeller tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir.

3) Su yatırımlarının havza ölçeğinde planlanması. Su kaynaklarının, yerüstü ve yeraltı sularının miktarının, su bütçesinin hangi kullanımlara tahsis edileceği havza ölçeğinde belirlenmelidir. Verilen tahsisler denetlenmeli, su kullanımlarının sektörel tahsis miktarlarını aşmasına izin verilmemelidir. Her bir havzada planlanan su yatırımlarının birbirini nasıl etkilediği kümülatif olarak ölçülmeli, yatırım kararları havza ölçeğinde bu stratejik değerlendirme yapıldıktan sonra alınmalıdır. Asgari harcama ile azami verim esas olmalıdır.

4) Doğanın su döngüsünün korunması. 1960’lardan bu yana suyun döngüsüne yapılan müdahaleler sonucunda birçok canlı türü tehlike altına girmiş; göller ve sulak alanlar kurumuş, nehir ekosistemleri zarar görmüştür. Ülkemizdeki su kullanım hedefleri, iklim krizi dikkate alınarak yeniden tarif edilmelidir. Yatırımlar planlanırken yer altındaki, sulak alanlar ve nehirlerdeki ekolojik su varlığının sürdürülebilirliği dikkate alınmalıdır. Canlıların ihtiyacı olan suyun, ekolojik dengeyi ve su döngüsünü bozacak biçimde kirletilmesine, azaltılmasına yol açan uygulama, yapılaşma ve madencilik gibi faaliyetlere izin verilmemelidir.

5) Suyun ekosistem ve sektörler arası döngüsel kullanımı. Tarımda, sanayide ve evlerde kullanılan atık suyun gerekli arıtma süreçlerinden geçtikten sonra farklı sektörler ve ekosistem arasında transferi sağlanmalıdır. Şehir içinde ve tarım alanlarında yağmur hasadına yönelik yöntemler yaygınlaştırılmalı; su ihtiyacının yerinde temini, kullanımı ve dönüştürülmesine yönelik döngüsel çözümler teşvik edilmelidir.

 Bu ilkeler doğrultusunda, aşağıdaki 10 somut adım hemen atılmalıdır:

 1. Su yönetimiyle ilgili koordinasyonsuzluk ortadan kaldırılmalı, kurumlar arasındaki yetki ve sorumluluk karmaşasına son verilmelidir.
 2. Tüm paydaşların mutabakatı alınarak hazırlanan bir Su Kanunu yürürlüğe konmalı, su havzası planlama ve uygulamalarında yerel yönetimler güçlü ve yetkili yapılar haline getirilmedir.
 3. Su yatırımları havza ölçekli bütüncül planlarla uyumlu olarak su ve atık su master planlarına göre yapılmalı; kamu kaynakları ekonomik ve ekolojik fizibilitesi düşük yatırımlara aktarılmamalıdır. Yerel yönetimlerin çevresel altyapı projelerine yönelik kaynakları artırılmalıdır.
 4. İklim krizi ile etkin mücadele için imzalanan Paris İklim Anlaşması ivedilikle onaylanmalı; iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacına yönelik hazırlanan İklim Değişikliği Kanunu Tasarısı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
 5. Kuruyan göllerin, Salda Gölü, Burdur Gölü, Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve diğer sulak alanların tahribatı sonlandırılarak restore edilmeli ve doğal su döngüleri korunmalıdır.
 6. Su havzalarındaki tüm noktasal ve yaygın kirlilik kaynakları kontrol altına alınmalı; merkezi ve yerel idarelerce etkin bir şekilde denetlenmelidir.
 7. Tarımda doğru ürün planlaması yapılarak ve tasarruflu sulama sistemlerine geçilerek su israfı önlenmeli, tarımsal sulama en az %50 oranında azaltılmalıdır. Bu amaçla, ekonomik değeri yüksek ve su talebi olmayan yerel tohum ve hayvan ırkları teşvik edilmelidir.
 8. İstanbul’a yapılmak istenen “Beton Kanal” gibi suyun doğal döngüsüne zarar veren tüm israf projeleri iptal edilmelidir.
 9. Güncelliğini yitiren su ve kanalizasyon idaresi mevzuatı yeniden düzenlenmeli; büyükşehir statüsünde olmayan diğer illerde de su ve kanalizasyon idareleri kurulmalıdır.
 10. Yaşamın vazgeçilmez unsuru olan su, temel kamusal hak olarak kabul edilmeli, ekolojik ve toplumsal bir değer olarak tanımlanmalı, su hizmetlerinde kamu işletmeciliği esas alınmalıdır.

Biz Türkiye’nin 22 belediye başkanı, yetki, görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda kendi illerimizdeki su yönetimini yukarıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştireceğimizi beyan ediyoruz. Bu belgede çerçevesi çizilen su politikası ülkemizde tesis edilene kadar, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye ve hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz: Başka bir su yönetimi mümkün!

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.

Sıradaki içerik:

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR, SU POLİTİKALARI ZİRVESİNDE

editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Çınarcık escort bayan Çan escort bayan Gölköy escort bayan Bigadiç escort bayan Maçka escort bayan Ulubey escort bayan Salihli escort bayan Söğüt escort bayan Köyçeğiz escort bayan Sarıveliler escort bayan Devrek escort bayan Çiftlikköy escort bayan Biga escort bayan Fatsa escort bayan Bandırma escort bayan Arşin escort bayan Sivaslı escort bayan Kula escort bayan Osmaneli escort bayan Fethiye escort bayan Kazımkarabekir escort bayan Keşan escort bayan Eyyübiye escort bayan